A- A A+

Aktualności

12.01.2018r. W piątek odbyły ...
13.01.2018r. W sobotę delegacja ...
11.01.2018r. Korzystając z ...

Dane kontaktowe

PSOUU Koło Częstochowa

ul. Waszyngtona 69/71
42-200 Częstochowa

tel: 509 774 987
e-mail:    iwonaciesielska@op.pl

tel.  509 38 1391
email: beata@ermat.pl

Nasze konto:

BGŻ 44 2030 0045 1110 0000 0241 3740

MIESZKANIA CHRONIONE I HOSTEL

W strukturach Częstochowskiego Centrum dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi funkcjonują:
1. Mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2. Mieszkania chronione o charakterze adaptacyjnym
3. Hostel

Mieszkania i hostel działają przez 24 godziny 7 dni w tygodniu

1.  Celem działalności Mieszkań Chronionych jest zapewnienie schronienia przede wszystkim dla osób z zaburzeniami psychicznymi będących podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Częstochowie, przy ul. Lakowej 101  (w  przypadku wolnych miejsc pobyt w Mieszkaniach  może być przyznany innym uprawnionym osobom).
Mieszkania Chronione  utworzone zostały w celu przygotowania osób tam przebywających do prowadzenia samodzielnego życia (readaptacji społecznej i zawodowej) lub wyeliminowania konieczności pobytu w placówce całodobowej.
W celu uzyskania pomocy w postaci pobytu w Mieszkaniach Chronionych należy wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.
Następnie przeprowadzony zostaje wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego, w oparciu,
o który wydawana zostaje decyzja administracyjna, określająca rodzaj, zakres, czas trwania przyznanego wsparcia oraz wysokość odpłatności.
Czas pobytu przyznawany jest na okres 6 miesięcy, przy czym nie może być dłuższy niż 3 lata, jednakże w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia pobytu.

Do zadań mieszkań chronionych należy:

  • Zapewnienie opieki
  • Zapewnienie terapii
  • Zapewnienie ciągłości oddziaływań terapeutycznych na podstawie indywidualnych programów usamodzielnień i wsparć.

Ilość miejsc ; 3.

 

2. Celem działalności Mieszkań Chronionych o charakterze adaptacyjnym jest zapewnienie schronienia osobom z niepełnosprawnością intelektualną z Domu Dziennego Pobytu w Częstochowie, przy ul. Focha 71 a (w  przypadku wolnych miejsc pobyt w Mieszkaniach  może być przyznany innym uprawnionym osobom).
Mieszkania Chronione o charakterze adaptacyjnym utworzone zostały w celu przygotowania osób tam przebywających do prowadzenia samodzielnego życia (readaptacji społecznej i zawodowej) lub wyeliminowania konieczności pobytu w placówce całodobowej.
W celu uzyskania pomocy w postaci pobytu w Mieszkaniach Chronionych o charakterze adaptacyjnym należy wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.
Następnie przeprowadzony zostaje wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego, w oparciu o który wydawana zostaje decyzja administracyjna, określająca rodzaj, zakres, czas trwania przyznanego wsparcia oraz wysokość odpłatności.
Czas pobytu przyznawany jest na okres 6 miesięcy, przy czym nie może być dłuższy niż 3 lata, jednakże w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia pobytu.
Do zadania mieszkań chronionych należy umożliwienie realizacji indywidualnych programów usamodzielnień i wsparć.
Realizacja programu usamodzielnień i wsparć polega w szczególności na:

  • Rozwijaniu u podopiecznego umiejętności samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego i gospodarowania budżetem domowym.
  • Rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i współżycia społecznego.
  • Nabywaniu umiejętności załatwiania spraw urzędowych.
  • Kształtowaniu właściwych postaw do obowiązków.

Ilość miejsc ; 6


3.Celem działalności Hostelu jest zapewnienie całodobowego pobytu osobom z niepełnosprawnością intelektualną, przewlekle chorym psychicznie oraz osobom będącym w sytuacjach kryzysowych, które to osoby:

  • Pozbawione zostały czasowo opieki,
  • Ze względów losowych nie mają możliwości powrotu do swojego środowiska
  • W środowisku rodzinnym grozi im przemoc .


W celu uzyskania pomocy w postaci pobytu w Hostelu należy wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.
Decyzja wydawana jest maksymalnie na okres 3 miesięcy, jednakże w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia pobytu.
Ilość miejsc ; 12.

 

Mieszkania –kierownik  Sylwia Ciura

AcyMailing Module

Subscribe to our newsletter massa In Curabitur id risus sit quis justo sed ovanti